Omistajiemme kanssa olemme sitoutuneet vastuulliseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Vastaavanlaista sitoutumista edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme.

Yhtiön toimintaa ohjaavan lainsäädännön lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan Suomen valtion omistajapoliittista periaatepäätöstä. Toiminnassamme kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistusta, YK:n Global Compact -periaatteita ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sääntöjä sekä GRI standardeja (Sustainability Reporting Standards –  GRI Standards).

Vuoden 2022 olemme kehittäneet vastuullisuustyötämme ja asettaneet toiminnallemme tavoitteet ja mittarit. Yhtiön hallituksen hyväksymät vastuullisuustavoitteet ja -mittarit kattavat ympäristövastuun sekä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun.

Uusilla ratkaisuilla kestävämpää ratasuunnittelua

Vuoden 2022 aikana tartuimme rohkeasti uusiin ideoihin. Suunnittelun yhteydessä selvitimme muun muassa uudenlaisia ratkaisuja liikennemelun torjuntaan, keinoja rakentamisen aikaisten päästöjen vähentämiseen sekä geoenergian ja hankealueen maa- ja kiviaineksen hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Olemme järjestäneet hankkeessa työskenteleville suunnittelijoille, konsulteille ja tutkijoille yhteisen vastuullisuusfoorumin, jossa olemme pohtineet hankkeen vastuullisuuden teemoja, nykytilaa ja kehittämistä yhdessä. Tavoitteenamme on ollut löytää uusia hyviä käytäntöjä, joita on mahdollista hyödyntää myös muissa infrahankkeissa. 

Ratahankkeiden rakentamisen päästöihin voidaan vaikuttaa

Vuonna 2022 selvitimme, että junayhteyden rakentamisen aikaisia CO2-päästöjä voidaan vähentää nyt käytössä olevilla keinoilla ainakin kolmannes hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) esitetystä tasosta. Tulevina vuosina on mahdollista saavuttaa jopa 80 % päästövähennys.

Lue lisää päästövähennysmahdollisuuksista

Ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ylijäämämassojen sijoittamisella ja kiertotaloudella

Suunnittelussa etsitään uudenlaisia ratkaisuja ylijäämämassojen sijoittamiseen ja kuljetusten suunnitteluun. Tavoitteena on saada hankkeessa syntyvä ylimääräinen maamassa mahdollisimman hyvin kiertoon ja hyödynnettäväksi esimerkiksi muissa alueen hankkeissa.

Lue lisää kiertotaloudesta

Kiinteistökohtaisella meluntorjunnalla lisää asumismukavuutta

Suunnitellulla ratalinjalla sijaitsee useita kiinteistöjä, joille uusi junarata aiheuttaisi junien ohiajon aikaista melua. Osana meluntorjunnan suunnittelua hankkeessa on otettu käyttöön Suomessa ensimmäistä kertaa kiinteistökohtaiset meluntorjuntakeinot.

Uusilla ratkaisuilla on mahdollista parantaa asumismukavuutta radan läheisyydessä sekä osittain välttää kiinteistöjen arvon aleneminen tai lunastaminen melun vuoksi.

Lue lisää meluntorjunnan uusista ratkaisuista

Vastuullisuusraportti

Vuoden 2022 aikana ulotimme vastuullisuustyömme kattamaan koko toteutusorganisaatiomme, johon kuuluvat erityisesti suunnittelu- ja maaperätutkimusyritykset. Näin vastuullisuutta on voitu toteuttaa suunnitteluhankkeen kaikki osa-alueet, toimijat ja sidosryhmät huomioiden. 

Turun Tunnin Juna Oy:n vuoden 2022 vastuullisuusraportti

Vastuullisuuspolitiikka