Liikennevirasto on selvittänyt Helsinki – Turku ratakäytävän kehitysnäkymiä ja eri vaihtoehtoja yhteyden parantamiseksi. Selvitykset suosittavat uuden nopean Espoo-Lohja-Salo -yhteyden rakentamista ja rantaradan kehittämistä lähijunaliikenteen kysynnän tarpeisiin. Turun kaupunki toivoo sitoutumista yhteysvälin kehittämiseen.

Turun kaupunki on erittäin tyytyväinen selvityksiin ja niiden johdosta tehtyihin suosituksiin. Tunnin juna muodostaa yhdessä moottoritien kanssa käytävän, jonka varrelle syntyy vahvaa kasvua ja toimeliaisuutta. Nyt toivotaan poliittista päätöstä, jolla sitoudutaan yhteysvälin määrätietoiseen kehittämiseen ja Liikenneviraston selvityksen suositusten toteuttamiseen. Turku on kiinnostunut selvittämään ja edistämään mahdollisia uusia rahoitusmekanismeja, joilla Tunnin juna -hanketta voitaisiin edistää.

- Liikennevirasto ja selvitysten tekemiseen osallistuneet asiantuntijat ansaitsevat kiitoksen tekemästään perusteellisesta työstä. Selvitykset ovat kattavat ja antavat riittävästi tietoa jatkopäätösten tekemiseksi, toteaa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

- Nyt valmistuneet ja aiemmin tehdyt selvitykset huomioiden nopeaa ratayhteyttä on jo selvitetty poikkeuksellisen perusteellisesti. Kaikki selvitykset osoittavat, että uusi yhteys on erittäin perusteltu ja siksi on syytä ottaa seuraava askel ja ryhtyä yleissuunnitelman laatimiseen.

Kupittaan ja Pasilan väli taittuisi tunnissa

Liikennevirasto on teettänyt vuoden 2015 aikana selvitykset ”Helsinki-Turku -käytävän henkilöliikenteen kehitysnäkymät” ja ”Helsinki-Turku -ratakäytävän kehittämisen aluetaloudelliset vaikutukset”. Selvitykset suosittavat, että uusi nopea rata rakentuisi yhtenä hankkeena vaiheittain seuraavasti: 1. Espoo-Lohja, 2. Lohja-Salo, 3. Salo-Turku -väli. Ratayhteyden ensimmäisenä konkreettisena toteuttamisvaiheena olisi Espoon kaupunkiradan toteuttaminen.

On syytä ottaa seuraava askel ja ryhtyä yleissuunnitelman laatimiseen

Aleksi Randell

Uudelle ratayhteydelle tulee laatia yleissuunnitelma, jonka perusteella yhteysvälin kehittämistoimenpiteiden toteutusvaiheet ja niiden ajoittuminen voidaan suunnitella yksityiskohtaisesti. Yhteysvälin eurooppalainen TEN-T -status mahdollistaa EU-rahoituksen hakemisen. Sitä on saatavilla suunnittelukustannuksiin enintään 50 %.

Uusi ratayhteys lyhentäisi selvitysten mukaan liikennöintiaikoja seuraavasti: Helsinki-Salo 43 min (nykytilanne 1 h 28 min), Helsinki-Turku 1 h 12 min (nykytilanne 1 h 58 min) ja Pasila-Kupittaa 1 h (nykytilanne 1 h 46 min).

Uusi ratayhteys kasvattaisi alle 90 minuutin etäisyydellä Pasilasta asuvan väestön määrän noin kahteen miljoonaan (vertailuvaihtoehto ”rantaradan kehittäminen” alle 150 000) ja alle 90 minuutin etäisyydellä olevat työpaikat noin 900 000:een (vertailuvaihtoehto ”rantaradan kehittäminen” noin 50 000).

Pendelöinnin arvioidaan kasvavan noin viidenneksellä ja työasiamatkojen 35 - 40 %:lla. Tuottavuuden kasvu saisi aikaan 40 - 80 miljoonan euron arvonlisäyksen kasvun vuosittain. Uudella yhteydellä on suotuisat vaikutukset työvoiman liikkuvuuden ja yritysten verkottumisen näkökulmasta.

Liikenneviraston tiedote: Nopea junayhteys Helsingin ja Turun välillä laajentaisi työssäkäyntialuetta

www.tunninjuna.fi