Raidehankkeet ovat mittavia projekteja ja suunnitteluvaihe etenee portaittaisesti. Väylävirasto vastasi raideyhteyden aiemmista suunnitteluvaiheista. Turun Tunnin Juna Oy vastaa hankkeen ratasuunnittelusta, minkä jälkeen voidaan edetä raideyhteyden rakentamiseen. Tavoiteaikataulun mukaisesti suunnittelu on valmis teknisin osin vuoden 2023 lopussa.

Turun Tunnin Juna Oy laatii Helsingin ja Turun välisestä junayhteydestä viisi ratasuunnitelmaa, joita edistetään rakentamisvaiheeseen omina kokonaisuuksinaan.

Käynnissä oleva ratasuunnitteluvaihe valmistuu arviolta vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän jälkeen siirrytään hallinnolliseen vaiheeseen, jossa suunnitelmat asetetaan nähtäville. Asukkailla, maanomistajilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia.

Ratasuunnitelmat hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tavoitteena on, että suunnitelmat ovat lainvoimaisia vuoden 2025 alussa. Ratasuunnitelmat ovat voimassa neljä vuotta. 

Hyväksymispäätöksen jälkeen tehdään investointipäätös, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Tarvittavien maa-alueiden ja kiinteistöjen lunastaminen tulee ajankohtaiseksi investointipäätöksen jälkeen.  

Radan rakentamissuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto ajoittuvat vuosille 2025-2031. Radan käyttöönotto ja testaus voidaan aloittaa rakentamisen loppuvuosina.

Ratahankkeen suunnittelu

Ratahankkeen suunnittelu sisältää useita vaiheita.

Ratahankkeen suunnittelun eteneminen
  1. Laaditaan esiselvitys, jossa tutkitaan muun muassa ratahankkeen ajoitusta suhteessa maakuntakaavaan ja yleiskaavaan. Tässä vaiheessa radasta voidaan tehdä vaihtoehtoisia linjauksia, jotka tarkentuvat selvityksen edetessä.
  2. Tehdään yleissuunnitelma, jossa määritellään rautatien sijainti, tilantarve sekä sen suhde ympäröivään maankäyttöön.
  3. Tehdään ratasuunnitelma, joka on ratahankkeen toteutukseen tähtäävää yksityiskohtaista suunnittelua. Ratasuunnitelmassa esitetään radan linjaus niin tarkasti, että se on merkittävissä maastoon.

Lisäksi hankkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA), missä arvioidaan ratahankkeen vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen käyttöön.

Turun tunnin junan aikaisempiin suunnitteluvaiheisiin voi tutustua Väyläviraston hankesivulla.