Teams-infotilaisuuden 19.4. esitysaineistot ja materiaalit

Espoo–Salo-oikoradan meluvaikutuksista ja meluntorjunnan suunnitelmista kerrottiin verkkotilaisuudessa keskiviikkona 19.4. Tilaisuudessa esiteltiin meluntorjunnan yleiset periaatteet, rautatiealueella tapahtuvan meluntorjunnan keinot sekä kiinteistöjen asuinrakennusten ja oleskelualueiden suojaustoimenpiteet.

Tilaisuuden materiaalit

Esitysaineisto (meluntorjunnan periaatteet, keinot ja suojaustoimenpiteet)

Melukartat ja suunnitellut suojaustoimenpiteet karttapalvelussa

Ohjeet karttapalvelun käyttöön

Suunnitelluista toimenpiteistä on mahdollista jättää palautetta tai kysymyksiä palautekanavassa.

Melukartat ja suunnitteluratkaisut ovat esillä myös kevään yleisötilaisuuksissa: tunninjuna.fi/kevaan-2023-asukastilaisuudet/

Tilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia

Piha-alueilla päiväaikainen keskiäänitaso on 55dB ja yöaikainen keskiäänitaso 50 dB. Meluntorjuntarakenteet toimivat tehokkaasti. Rautatiealueella tehtävän torjunnan lisäksi Lukkarinmäelle suunnitellaan kiinteistökohtaisia toimenpiteitä meluntorjunnan tehostamiseksi.

Rakentamisen aikaisen melutason mallintaminen ei sisälly ratasuunnitelmaan.

Tarkastelut tehdään myös alueille, joille moottoritie aiheuttaa melua. Ratasuunnittelussa melusuojaus suunnitellaan vain rautatiealueelle. Nykyisestä moottoritiestä aiheutuva melu ja sen torjunta kuuluu tienpitäjän vastuulle.

Vuodenaika, puusto ja kasvillisuus vaikuttavat melutasoon. Kasvillisuutta ei ole huomioitu laskelmissa. Joillain alueilla melutasot voivat todellisuudessa olla mallinnuksia alhaisemmat, sillä esimerkiksi metsä vaimentaa melua.

Suunnittelualueella on erilaista junaliikennettä. Meluvaikutusten arvioinnissa ja meluntorjunnan suunnittelussa otetaan huomioon junaliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot ja ohitusten aiheuttamat melun hetkelliset maksimitasot.

Turun tunnin junan suunnittelussa käytettävä melun hetkellisten maksimitasojen huomioon ottaminen tiukentaa meluntorjunnan kriteerejä verrattuna tilanteeseen, jossa sovellettaisiin vain melun keskiäänitason ohjearvoja.

Kiinteistökohtaisia toimenpiteitä suunnitellaan kiinteistöihin, joissa asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva melun hetkellinen maksimitaso on vähintään 75dB ja/tai piha-alueilla ylittyvät valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot.

Olemme lähettäneet kirjeen kaikkiin osoitteisiin, joissa kiinteistökohtainen melutorjuntaratkaisu saattaisi toimia. Jos koette, että kiinteistönne voisi kuulua tähän ryhmään, mutta ette ole saaneet kirjettä, voitte olla yhteydessä osoitteeseen info@tunninjuna.fi. Joissakin tapauksissa Maanmittauslaitoksen tiedoissa voi olla puutteita, jolloin osoitetieto ei ole ollut käytössä.

Pääsääntöisesti katselmoidaan päärakennus, jossa ensisijaisesti yövytään ja eletään, ja jossa on eristys ja lämmitys. Toimenpiteitä ei suunnitella kevytrakenteisiin mökkeihin.

Valkjärven kohdalla junarata on pitkän osuuden Kirkkomäen tunnelissa, jolloin melu ei leviä ympäristöön. Hirsijärven alueella tunneleita ei ole.

Toimenpiteet mitoitetaan siten, että ylityksiä ei tapahtuisi. Kiinteistökohtaisten toimenpiteiden suunnittelu tarkentuu rakentamissuunnitteluvaiheessa ja mahdollisesta meluseurannasta sovitaan erikseen. Tässä vaiheessa tunnistamme kiinteistöt, jotka tarvitsevat kiinteistökohtaisia toimenpiteitä ja laadimme alustavan ehdotuksen toimenpiteistä.

Taajama-alueilla sijaitseviin loma-asuinrakennuksiin sovelletaan samoja ulkoalueiden ohjearvoja kuin vakituiseen asumiseen tarkoitetuilla rakennuksilla. Molemmissa ulkoalueiden ohjearvot ovat 55 dB (päiväaikainen keskiäänitaso) ja 50 dB (yöaikainen keskiäänitaso). Jos loma-asuinrakennus sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella, ovat ulkoalueiden ohjearvot 10 dB pienempiä.

Julkisivuun kohdistuvan melun hetkellisen maksimitason kriteerinä käytetään 75 dB tasoa ja sitä sovelletaan vakituiseen asumiseen ja loma-asumiseen tarkoitettuihin rakennuksiin. Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat toimenpiteet suunnitellaan kuitenkin vain ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuihin kiinteistöihin.

Luonnonsuojelualueisiin sovelletaan valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja. Myös niitä suojataan meluntorjuntarakenteilla.

Karttapalvelussa olevilta kartoilta ei voi päätellä lunastettavuutta. Lunastuskartat laaditaan hankkeella erikseen. Jos haluatte saada lisätietoja, voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@tunninjuna.fi tai laittaa viestiä palautekanavan kautta.

Talon sijainti suoja-alueella ei automaattisesti tarkoita lunastamista. Lunastusaluekartat esitellään kevään yleisötilaisuuksissa ja ne tulevat nähtäville karttapalveluun ja verkkosivuille.

Vesistöjen ylityksiä tarkastellaan vastaavalla tavalla. Vesistöalueiden laskennassa vesi on heijastava pinta. Melusuojausta suunnitellaan vesistöjen ylityskohdilla, kun se nähdään tarpeelliseksi.

Alueiden melukartat valmistuvat myöhemmin tämän vuoden aikana. Vastaava melutilaisuus järjestetään syksyllä 2023.

Melukartat ja aineistot ovat näkyvissä karttapalvelussa. Katsottavissa ovat myös meluvyöhykkeet rautatieliikenteelle päiväsaikaan sekä yhteismeluvyöhykkeet (rautatie- ja tieliikenne) päivä- ja yöaikaisille keskiäänitasoille. Kaikissa melutarkasteluissa on mukana rautatiealueelle suunniteltujen meluesteiden vaikutukset.

Lisätietoja meluratkaisuista:

Ilkka Niskanen, WSP Finland Oy, p. 040 840 4046, ilkka.niskanen(a)wsp.fi