Den arbetsgrupp som finansminister Petteri Orpo tillsatt överlämnade 20.12 sin rapport, i vilken arbetsgruppen skissar upp en modell för hur stora infraprojekt kan genomföras genom ett projektbolag. Till projektbolagsmodellen hör nya finansieringsmodeller med hjälp av vilka skattebetalarens andel kan lättas.

Vad är en timmes tåg?

En timmes tåg är en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors.

För förbindelsen byggs en helt ny direktbana från Esbo via Lojo till Salo. Dessutom ingår Esbo stadsbana, dubbelspåret Salo–Åbo samt bangårdarna i Åbo i den snabba förbindelsen.

I första skedet blir resetiden mer än en halv timme kortare.

När tågutrustningen senare motsvarar den nya banans maximihastighet blir resetiden uppskattningsvis nästan en timme kortare och är uppskattningsvis 75 minuter mellan ändstationerna. Från Kuppis i Åbo tar det exakt en timme till Böle i Helsingfors.

@TunninJuna  #tunninjuna

– Inom en kort tid har flera stora projekt i miljardklass som särskilt riktar sig till infrastrukturen för tågbanor blivit samtalsämnen i den riksomfattande debatten. Huvudsakligen beror detta på att betydande investeringar inte gjorts i tillräcklig utsträckning och nu börjar de hopa sig. Jag tycker det är väldigt viktigt att minister Orpo, finansministeriet och kommunikationsministeriet varit aktiva och utrett nya möjligheter beträffande genomförandet av för Finland nödvändiga investeringar, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Enligt arbetsgruppen är det essentiellt att använda alla finansieringskällor, såsom användaravgifter, finansiering av EU, den värdestigning som fastighetsutvecklingen producerar samt den finansiering som privata investerare bidrar med. Ju större del av kostnaderna vi kan täcka med dessa medel, desto bättre är förutsättningar för genomförande av projektet.

– Den första fasen i genomförandet av entimmeståget mellan Esbo och Åbo är för planernas del redo att sättas igång t.ex. i början av nästa år och i planeringen av helheten har man också redan kommit långt. Projekt som fungerar för att förebygga klimatförändringen och stärka konkurrenskraften ska inte längre bromsas, utan man borde modigt framskrida, fortsätter Arve som var en av medlemmarna i arbetsgruppen.

Den första fasen i genomförandet av entimmeståget är för planernas del redo att sättas igång t.ex. i början av nästa år.
Minna Arve

Enligt arbetsgruppens rapport skulle staten och kommunerna vara de naturliga parterna i projektbolagsmodellen om de bär en betydande del av finansieringsansvaret för byggandet av banan.

– Staten borde även i fortsättningen bära det huvudsakliga ansvaret för byggandet av nationell infrastruktur, men projektbolagsmodellen möjliggör även att staten och städerna fördjupar sitt partnerskap och uppställandet av gemensamma mål och att dessa mål uppnås tillsammans. Jag tycker även det är viktigt att staten och städerna förenar sina krafter i bevakningen av sina intressen och riktar sig mot EU:s håll, så att de tillgängliga betydande EU-medlen kan utnyttjas i hemlandet.

Ordförande för arbetsgruppen som gjort utredningen om projektbolagsmodellen var budgetchef Hannu Mäkinen från finansministeriet. Bland medlemmarna i arbetsgruppen fanns utöver finansministeriet även representanter för kommunikationsministeriet, Trafikverket, ägarstyrningen vid statsrådets kansli, Helsingfors stad, Tammerfors stad och Åbo stad samt Rakennusteollisuus RT ry.