Informationen

Nya bullerbekämpningssätt för projektet Entimmeståget till Åbo undersöks

Vid planeringen av den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo undersöker man nya sätt att bekämpa buller. Längs den planerade banlinjen ligger flera fastigheter som kan bli utsatta för olika nivåer av buller från passerande tåg.

Nya bullerbekämpningssätt kunde till exempel vara att förbättra fastigheternas ljudisolering, byta ut fönster, isolera väggkonstruktioner och installera ljuddämpande friskluftsventiler. På gårdsplaner kan glasrutor vid terrasser och balkonger bytas ut och lättare bullerskydd kan byggas nära områden där många vistas.

Man brukar bekämpa trafikbuller vid vägar och järnvägar med bullerväggar, -räcken och -vallar.

– Med nya lösningar kunde man göra det trevligare att bo nära järnvägen samt delvis undvika att fastigheter minskar i värde på grund av buller. Vår avsikt är att vidta verkliga åtgärder för att minska olägenheterna, berättar Annika Salokangas, projektledare för Entimmeståget till Åbo.

Nya lösningar ger besparingar under byggskedet

Åtgärderna för de enskilda fastigheterna är även kostnadseffektiva eftersom de blir betydligt förmånligare än det skulle vara att bygga bullerväggar eller -vallar. Det har beräknats att man med de nya lösningarna under byggskedet kan uppnå besparingar på flera tiotals miljoner euro.

I regel fungerar bullerbekämpningsanordningar bättre ju närmare de befinner sig det som ska skyddas. Därför fungerar ett bullerskydd bäst där det finns många boende som ska skyddas mot buller och samma bullerskydd skyddar flera byggnader. Att bygga bullerväggar vid enstaka byggnader i glesbygden medför avsevärda kostnader, men ändå är sådana väggar inte alltid ändamålsenliga.

Syftet med de nya lösningarna är att göra bullerbekämpningen mångsidigare och effektivare. Några av idéerna för planeringen kommer från Sverige där man till exempel ofta byter ut fönster för att bekämpa trafikbuller.

Trafikverket i Sverige gör beräkningar av fastigheter som ingår i byggplaner. Åtgärder för enskilda fastigheter har använts länge och utvecklas vidare.

Bullerbekämpning är en väsentlig del av planeringen

Vid planeringen av Entimmeståget till Åbo skyddas alla fastigheter till en nivå som motsvarar ett lagenligt riktvärde (statsrådsbeslut 992/1993). Byggnader som är utsatta för buller kartläggs och man planerar fungerande lösningar för dem.

Längs den nya direktbanan mellan Esbo och Salo har man hittills kartlagt över 100 fastigheter som de nya bullerbekämpningslösningarna kunde vara lämpliga för. Några av projektplanerarna har varit i kontakt med markägarna, och diskussionerna med dem kommer att fortsätta resten av året. 

– Syftet är nu att utreda om bullerbekämpningslösningar för enskilda fastigheter skulle fungera i Finland och hur de kunde genomföras. Vi vill driva det första projektet i Finland där nya lösningar testas och kanske till och med genomförs, säger Salokangas.

Information:

Annika Salokangas, projektledare, tel. 040 866 5315, annika.salokangas(a)tunninjuna.fi

Julkaistu 23.9.2022

Jaa artikkeli: