Frågor och svar

Vi har sammanställt ytterligare information om Entimmeståget och dess effekter.

Projektbolaget främjar planeringen av direktbanan Esbo–Salo och banavsnittet Salo-Åbo fram till att banan är färdig att byggas.

Den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo består av fyra olika delhelheter: Esbo-stadsbanan, direktbanan Esbo–Salo, banavsnittet Salo-Åbo och vissa delområden av utvecklingen av Åbo bangård.

Esbo-banan och utvecklingen av en snabb banförbindelse till Åbo bangård hör inte till projektbolagets verksamhetsområde.

 

Efter att Entimmeståget till Åbo blivit färdigt kan en tågresa mellan Helsingfors centralstation och Åbo centralstation, som nu varar nästan två timmar, komma att vara endast 78 minuter. Det blir nya stationer och hållplatser i Hista (Esbo), Veikkola (Kyrkslätt), Nummela (Vichtis) och Lojo. De nya spåren kommer att ge bättre möjligheter att utveckla närtrafiken även i Egentliga Finland.

Projektbolagets parter är den finska staten, Åbo stad, Esbo stad, Helsingfors stad, Salo stad, Lojo stad, Vichtis kommun och Kyrkslätts kommun.

Banförbindelsen är en del av det transeuropeiska transportnätet, och EU har beviljat planeringen ett betydande stöd.

Planeringen av banförbindelsen uppskattas uppgå till cirka 75 miljoner euro, varav planeringskostnaderna för direktbanan Esbo–Salo uppgår till cirka 60 miljoner euro och för Salo–Åbo-dubbelspåret till cirka 15 miljoner euro.

Enligt preliminära uppskattningar uppgår byggkostnaderna till sammanlagt cirka 3,4–4 miljarder euro.

Planeringen av Entimmeståget färdigställs senast i slutet av 2023. Om projektet fortskrider som planerat är byggprojektet fullständigt färdigt och trafikeringen kan inledas i slutet av 2031.

Trafiksystemets funktionalitet är direkt kopplad med Finlands konkurrenskraft och framgång. Utvecklingen förutsätter även ekonomiskt stora projekt. Att ensam genomföra en ny banförbindelse inom ramen för statens budget är inte lätt och det behövs nya lösningar och finansieringsalternativ.

Fördelen med ett projektbolag är att statens och kommunernas resurser kan kombineras. Projektbolagsmodellen medför ett nytt sätt att planera, genomföra och finansiera stora järnvägsinvesteringar tillsammans för hela samhället. Denna modell är ett alternativ för hur man kan föra betydande projekt vidare med en så snabb tidtabell som möjligt.

Projektbolagets uppgift är att planera Entimmeståget till Åbo-projektet och finansiera det fram till att banan är färdig att byggas.

Målet är att banförbindelsens järnvägsplaner är färdiga senast i slutet av 2023.

Inom projekt i denna storlek är de olika faserna i byggandet långvariga och kräver noggrann planering. Banprojektens planeringsprocess framskrider i etapper och specificeras med tiden. I processen ingår flera faser:

  1. Förstudie, där man undersöker bland annat banprojektets tidpunkt på landskapsplans- och generalplansnivå. Under denna fas är det möjligt att det finns alternativa linjeringar för järnvägsförbindelsen, och dessa specificeras när utredningen framskrider.
  2. Utredningsplanering, där man fastställer järnvägens ungefärliga placering och utrymmesbehov och dess förhållande till den omgivande markanvändningen.
  3. Järnvägsplanering, som är detaljerad planering som siktar på banprojektets genomförande.

Dessutom kräver projekten en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som också är en lagstadgad process. I beskrivningen bedöms banprojektets konsekvenser för naturen, den byggda miljön, människors hälsa och välbefinnande och utnyttjandet av naturresurser.

Planeringen är en interaktiv process och flera aktörer hörs under dess olika faser.