Vanliga frågor

Vad betyder En timmes tåg?

Den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo har getts namnet En timmes tåg. För att påskynda banförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo byggs en helt ny direktbana från Esbo via Lojo till Salo. Dessutom ingår Esbo stadsbana, dubbelspåret Salo–Åbo samt bangårdarna i Åbo i den snabba förbindelsen. En timmes tåg trafikerar alltså inte på den nuvarande kustbanan utan på en ny bana som är cirka 26 kilometer kortare än kustbanan. En timmes tåg kopplar alltså inte endast ihop två stora centrum utan gör alla orter invid banan till en tät del av huvudstadsregionen.

 

Via vilka städer går den nya tågförbindelsen och på vilka stationer stannar tåget?

En timmes tåg går från Åbo via Salo till Lojo, Esbo och Helsingfors. Dubbelbanan ökar kapaciteten så även lokaltågen kan trafikera längs banan. Lokaltågen stannar även vid andra stationer.

 

Bevaras den nuvarande tågförbindelsen (kustbanan) från Åbo via Karis till Helsingfors?

Efterfrågan på bantrafiken från Hangö, Ekenäs, Karis, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt till Helsingfors kommer säkert att öka även i framtiden. Efter att En timmes tåg blir verklighet kommer denna trafik att skötas som närtrafik på den nuvarande banan.

 

Hur mycket kortare blir resetiden mellan Åbo och Helsingfors?

I första skedet blir resetiden drygt en halv timme kortare. Efter att utrustningen förnyats och man då nästan uppnår maximihastigheten (300 km/h) så blir resetiden nästan en timme kortare. Målet är att resan från Åbo centrum till Helsingfors centrum ska ta en timme och femton minuter. Resan mellan Kuppis och Böle förkortas ner till exakt en timme.

 

Varför talar man om En timmes tåg om den verkliga måltiden för avsnittet Åbo-Helsingfors är 75 minuter?

Med genomsnittståget från Åbo till Helsingfors tar resan i dagsläget 1 timme och 58 minuter. En timmes tåg kortar alltså av den genomsnittliga turen med 43 minuter. Tusentals personer pendlar dagligen mellan Åbo och Helsingfors. För dem innebär En timmes tåg en tidsbesparing på 1 timme och 26 minuter – cirka 7 timmar på en arbetsvecka, nästan en arbetsdag, alltså. Per månad betyder det mer än ett dygn och per år blir det mer än två veckor.

 

Vad betyder En timmes tåg för arbetskraftens rörlighet?

Arbetskraftens rörlighet är sämre i Finland än i våra konkurrentländer och detta bromsar upp sysselsättningsgradens tillväxt. En timmes tåg förbinder Helsingforsregionen med Åbotrakten med en snabb förbindelse som spelar en stor roll för människornas vardag och företagens funktionsmöjligheter. En timmes tåg skapar en pendlingsregion med 1,5 miljoner människor där en arbetsresa från Egentliga Finland till Nyland och tvärtom är snabbare än resan för många inom huvudstadsregionen.

 

Hur mycket kostar bygget av den nya banan och hur har man tänkt finansiera banan?

En timmes tåg kommer uppskattningsvis att kosta cirka 2,8 miljarder euro (nuvärde) i sin helhet. I Finland har staten stått för finansieringen av stora infrastrukturprojekt. Eftersom En timmes tåg är en del av EU:s TEN-T-stomnätskorridor är det möjligt att få en betydande finansiering från EU. Detta skiljer En timmes tåg från många andra banprojekt.

 

Hur kommer En timmes tåg sedan att betala tillbaka för de investeringar som gjorts?

En timmes tåg förbättrar arbetskraftens rörlighet och skapar ett pendlingsområde för 1,5 miljoner finländare, vilket skapar tillväxt och livskraft invid banan. Detta stöder inte bara pendlingen utan skapar även betydande investeringar till exempel i bostadsbyggandet. Undersökningarna visar att den nya förbindelsen har betalat tillbaka investeringarna på 20 år. Stora investeringar i trafikförbindelser skapar även oförutsägbar nytta då vi adderar de multiplikatoreffekter befolkningsökningen ger.

 

Varför bör man investera i En timmes tåg och inte till exempel i Droppbanan eller Flygbanan?

I Södra Finland planeras och pågår många banprojekt som tävlar om samma anslag. Bantrafiken blir dock inte bättre av en motsatsställning. I väster från Helsingfors sett ligger den största strukturella utvecklingspotentialen.

En timmes tåg underlättar bantrafiken i västra delen av Södra Finland. Idag är bantrafiken långsam och tidvis osäker på grund av den bristfälliga bankapaciteten. Banan kopplar alltså inte endast ihop två stora centrum utan gör alla orter invid banan till en tät del av huvudstadsregionen. Den skapar även nya områden för bandtrafiken genom att öppna upp en förbindelse till Lojotrakten som idag saknar persontågsförbindelse.

Den snabba ekonomiska tillväxten i västra delen av Södra Finland skuggas endast av bristen på kunnig arbetskraft. Till exempel kommer det i Åbotrakten att i början av 2020-talet öppnas upp 30 000 nya arbetsplatser. Med En timmes tåg blir arbetsresorna mellan Helsingfors och Åbo trekvart kortare i båda riktningarna och allt fler får möjligheten att arbeta med det de kan bäst. När rätt sakkunniga möter rätt arbetsplatser stiger inte endast sysselsättningsgraden utan det skapas även förutsättningar för nya insikter och tillväxt. De skattemedel tillväxten ger kanaliseras till nytta för alla finländare.

Jämfört med flera andra projekt har planeringen av En timmes tåg redan kommit långt och stora belopp offentliga pengar har redan hänvisats till planeringen. Den europeiska TEN-T-statusen som förbindelsen Helsingfors-Åbo fått gör det även möjligt att söka betydande EU-finansiering.

 

Vilken nytta ger en snabb förbindelse Helsingfors-Åbo?

En timmes tåg kopplar inte endast ihop två stora centrum utan gör alla orter invid banan till en tät del av huvudstadsregionen. Banan skapar ett pendlingsområde i västra Södra Finland för 1,5 miljoner finländare vilket underlättar den brist på arbetskraft som hämmar tillväxten i området. Den påskyndade tillväxten och sysselsättningen i området kanaliseras bland annat genom skatteintäkterna till hela landet.

Trafikflödet mellan Helsingfors och Åbo är stort. Till exempel arbetar cirka en fjärdedel av Lojoborna redan i dag i huvudstadsregionen. Med En timmes tåg blir resan mellan Åbo och huvudstadsregionen lika lång som arbetsresan för många inom huvudstadsregionen. Detta ökar markant på intresset för daglig pendling mellan Egentliga Finland och Nyland. Den tid arbetsresan tar för de som pendlar blir betydligt kortare, då den tid tur-returresan mellan Åbo och Helsingfors blir 1,5 timmar kortare. Tidsbesparingen ger stora konsekvenser för människornas hälsa, företagens produktivitet och även på hela nationalekonomin.

En timmes tåg är även av betydelse med tanke på klimatet. Eftersom det inte finns någon snabb bantrafik är personbilen snabbare än tåget för många, och ett mer praktiskt alternativ. Om En timmes tåg blir av minskar den dagliga bilåkningen mycket vilket är bra för klimatet.

 

Hur framskrider projektet En timmes tåg?

Staten har beviljat 40 miljoner i planeringspengar för En timmes tåg och projektets konkreta planering är i full gång. Längst har man kommit med Esbo stadsbana där planerna redan står klara. Som bäst arbetar man med generalplanen för avsnittet Esbo-Salo. Planeringen av avsnittet Esbo-Salo är ett ovanligt projekt i Finland eftersom man väldigt sällan planerar en bana för ett avsnitt som helt saknar banförbindelse. Planeringen är en invecklad process som kräver en mycket omfattande expertis. I planeringen beaktas bland annat den närliggande bosättningen, jord- och skogsbrukets samt miljöaspekterna.

 

När står banan klar och när är den nya tågförbindelsen redo att användas?

Om ett beslut om att bygga banan fattas under nuvarande regeringstid kan trafikeringen inledas i början av 2030-talet.