Detaljplaner och utredningar

En snabbare förbindelse är en långvarig dröm

Direktbanan för förbindelsen Helsingfors-Åbo har planerats ända sedan 1970-talet. Då gick direktbanan Esbo-Lojo-Salo under namnet ELSA-banan. Då fattade man dock beslut om att reparera den nuvarande kustbanan. I början av 2000-talet lyftes behovet av en snabbare banförbindelse upp på nytt.

Genom lösningar i landskapsplanerna fattades beslut om en ny banlinje från Esbo via Lojo till Salo. I Nylands och Egentliga Finlands lagakraftvunna landskapsplaner har man anvisat en generell områdesreservering för banlinjen. I landskapsplanerna undersökte man flera linjealternativ och gjorde upp en miljökonsekvensbedömning för dessa samt en preliminär generalplan. Denna planering och landskapsplanering genomfördes 2009–2016.

En timmes tåg framskrider

Statsminister Sipiläs regering beviljade 2016 en finansiering på 40 miljoner euro för den fortsatta planeringen av en snabb banförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Under budgetmanglingen hösten 2018 presenterade landets regering att generalplaneringen av En timmes tåg mellan Helsingfors och Åbo påskyndas och att banplaneringen inleds.

Projektet delas in i fyra helheter

  1. Esbo stadsbana
  2. Direktbanan Esbo-Salo
  3. Banavsnittet Salo-Åbo
  4. Åbo bangård.

För Esbo stadsbana har en banplan redan gjorts upp och den väntar på riksdagens investeringsbeslut.

För direktbanan Esbo-Salo ska en generalplan enligt banlagen göras upp.

För dubbelspåret på avsnittet Salo-Åbo samt för Åbo bangård ska banplaner enligt banlagen göras upp. Den här planeringsfasen pågår till 2020 och genomförs av Trafikverket.