Uutiset

Infotilaisuuden 3.5. kysymyksiä ja vastauksia

Turun Tunnin Juna Oy järjesti Salon ja Turun välisen HajalaKupittaa-kaksoisraiteen suunnittelusta kaikille avoimen Teams-infotilaisuuden tiistaina 3.5. Tilaisuudessa kerrottiin suunnittelun lähtökohdista ja aikataulusta sekä rataosuudesta osana Turun tunnin juna -hanketta. Kysymyksiin olivat vastaamassa Turun Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas ja ratasuunnittelun projektipäällikkö Sami Laakso Swecolta.

Hankkeen esittelymateriaali on ladattavissa täällä.

Infotilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia:

Missä vaiheessa lunastettavien alueiden korvauksen suuruus määräytyy?

Uutta rataa varten tarvittavien maa-alueiden ja kiinteistöjen lunastaminen tulee ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ratasuunnitelma on valmistunut ja radan rakentamisesta on tehty päätös.

Yleissuunnitelmassa ei ole huomioitu Nunnan alueen asemakaavaa. Mikä on sen vaikutus?

Ratasuunnitelmia ei voida hyväksyä ilman oikeusvaikutteista asemakaavaa. Tarvittavat asemakaavamuutokset suunnitellaan ratasuunnittelun yhteydessä yhteistyössä kuntien kanssa. Asemakaavoista vastaavat kunnat.*

Ratalain mukaan ratasuunnitelma voidaan kuitenkin hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat.

Jos suoja-alue on 50 metriä radan keskilinjasta, mikä on lunastettavan alueen leveys?

Ratalain mukaan rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi.

Suoja-alueen koko ei vaikuta lunastettavan alueen määrittämiseen. Lunastettavat alueet määritetään suunnitelmaratkaisujen perusteella. Näihin vaikuttavat mm. melu, pohjaolosuhteet ja radan vaatima tila.

Mitä toimenpiteitä suoja-alueella tehdään radan valmistuttua? Miten suoja-alue vaikuttaa maanomistajan toimintaan?

Ratalain mukaan suoja-alueella ei saa pitää sellaista rakennusta, varastoa, aitaa tai muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa tie- ja rautatieliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa radanpidolle. Suoja-alueella kunnossapitäjä poistaa esimerkiksi puita, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa junaliikenteelle kaatuessaan.

Voiko radan linjaus vielä muuttua, jos huomataan ongelmia tai esteitä?

Ratalinja on pääosin päätetty aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa. Ratasuunnitelmissa linjausta tarkennetaan.  

Missä vaiheessa tehdään tielinjaukset?

Radan vaatimat tielinjaukset esitetään ratasuunnitelmassa.

Missä vaiheessa suunnittelua otetaan kantaa meluaitojen rakentamiseen? Mistä suunnitelmasta näkee, tuleeko aita kohdalle?

Melumallinnus on esitetty Hajala-Nunnan osalta yleissuunnitelmassa. Ratasuunnitelmissa laaditaan melumallinnus sekä esitetään melutorjuntatoimenpiteet koko Hajala-Kupittaa-osuudelle.  

*Lisätty tarkennus 12.5.

Julkaistu 12.5.2022

Jaa artikkeli: