Faktoja tunnin junasta

Mikä Tunnin juna?

Lyhempi rata, nopeampi junayhteys

Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten rakennetaan uusi junarata, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta Helsinkiin ja on noin 40 kilometriä nykyistä rantarataa lyhyempi.

Tämän lisäksi Turku–Salo väli kaksiraiteistetaan. Uuteen nopeaan junayhteyteen kuuluu myös Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara–Kauklahti. Yhdessä nämä muodostavat aiempaa lyhyemmän ja nopeamman junayhteyden Turun ja Helsingin välille. Alkuvaiheessa matka-aika lyhenee yli puolella tunnilla ja kun kalusto saadaan vastaamaan uuden radan mahdollistamaa maksiminopeutta, joka on 300 km/h, matka-aikaa lyhenee miltei tunnilla ja on keskustasta keskustaan arviolta 1h 15 minuuttia.

Miksi tunnin juna?

Tunnin juna yhdistää noin 1,5 miljoonaa suomalaista

Nopea junayhteys tuo radanvarsikaupunkien elinkeinoelämälle, oppilaitoksille, kulttuurille ja matkailulle uusia mahdollisuuksia. Se helpottaa työntekijöiden, opiskelijoiden ja matkailijoiden liikkuvuutta ja lisää joustavuutta: alueiden asukkaat voivat hyödyntää opiskelu- ja työmahdollisuudet mielenkiintonsa ja osaamisensa mukaan asuinpaikasta riippumatta.

Tunnin juna yhdistää noin 1,5 miljoonaa suomalaista yhdeksi talous- ja työssäkäyntialueeksi.  Suurempi talousalue tarkoittaa monipuolisempaa ja laajempaa työvoiman tarjontaa sekä tuotanto- ja yritysrakennetta. Tämä edistää merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta niiden kilpailukykyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Korkeakouluille nopea liikkuminen tarjoaa lisää opiskelija- ja opettajapotentiaalia, helpottaa ja laajentaa tutkimusyhteistyötä sekä yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Myös matkailu- ja kulttuuriala hyötyvät ihmisten ja matkailijoiden liikkuvuuden kasvamisesta.

Miten Tunnin juna -hanke etenee?

Selvitys vaikuttavuudesta

Tunnin juna -hankkeella on vahva kansallinen tuki, sillä hallitus on ehdottanut eurooppalaiseen investointiohjelmaan Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden edistämistä. Yhteysväli on osa Pohjoista kasvuvyöhykettä ja se kuuluu TEN-T liikenneverkkokäytävään Välimeri-Skandinavia.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt liikennevirastoa käynnistämään selvityksen Helsinki-Turku -ratayhteyden kehittämisestä. Tavoitteena on selvittää, mitä suoria ja epäsuoria vaikutuksia eri nopealla junayhteydellä on aluetalouteen, aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään.
Selvitys tehdään yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien, maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja alueen elinkeinoelämän kanssa. Työn on tarkoitus olla valmis vuoden 2015 loppupuolella.